Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel
Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg
met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in
werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van
een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6.
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een
bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel –
waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op
een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode
die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van
Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op
afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden
opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet
ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn
bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor
communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Mobay

Handelend onder de naam/namen:

-Mobay

Vestigingsadres:

Kronenburgpassage 49, 6831 EN te Arnhem

Telefoonnummer: +31 1234 1195

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: klantenservice@mobay.nl

KvK-nummer: 57535663

Btw-nummer: NL249655615B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven
op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien
en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval
dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk
aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de
consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt,
treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op
de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij
levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument
de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b.
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of
digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op
afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien
de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop
van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden
van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag
nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde,
die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over
heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product
bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor
regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor
levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar
deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden
na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van
dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in
het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of
gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat
in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen
aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor
waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of
bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt
hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid
1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of
overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft
niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als
hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,
indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze
kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht
dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of
elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt
volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat
gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het
moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering
van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet
gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid,
of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de
consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht,
de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet
uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering
van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd
heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de
volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de
levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op
elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze
melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer
vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het
geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de
dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen
tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel
dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een
andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten
van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk
bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een
openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan
de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5.
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,
als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is
voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking
tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties
van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of
hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten
van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden
na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het
feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier,
fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere
verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of
producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen
toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval
hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen
van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een
andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid
mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst
tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd
als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal
per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of
aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14
dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst
tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat
de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in
algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van
meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van
de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden
binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht
over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens
worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van
de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan
zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te
geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer
over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking
tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,
kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan
de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een
oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop
de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in
een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil
voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6.
Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe
door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit
te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten
behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de
keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de
ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter. 
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de
voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de
Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet
behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance
van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of
zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil
door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een
andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is
voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of
dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij
voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC
of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende
adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij
het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending
ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand
is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is
gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt
dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij
bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-
uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend
advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat
de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en
dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org.
Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt
de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag
van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze
organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal
vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2.
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op
daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor
de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping: (dit modelformulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. U kunt bovenstaande tekst gebruiken op uw brief.